روستای فیروزآباد مازندران نظر نظر نظر یادنون نره. http://firoozabade.mihanblog.com 2018-12-16T19:29:17+01:00 text/html 2016-06-20T10:43:45+01:00 firoozabade.mihanblog.com کهکشان بسته شدن مدرسه شهدای فیروزاباد http://firoozabade.mihanblog.com/post/93 مدرسه شهدای فیروزاباد با بیش از 30 دانش اموز در سال تحصیلی 95-96 بدلیل ندادن معلم از سوی اموزش وپرورش&nbsp; بندپی غربی درحال بسته شدن میباشد.محلهای در سطح بندپی هستند که کمتر از 20دانش اموز دارند و3تا معلم دارند اما مدرسه شهدای فیروزاباد بیش از30دانش اموز دارد فقط&nbsp; یک معلم میدهند سال قبل مدرسه پلنگ دره که بیش از30 دانش اموز داشت بدلیل نداشتن معلم مدرسه بسته شد.وای به حال اموزش وپرورش این&nbsp; مملکت که سرنوشت این مملکت در دستهای این اورگان دولتی است <br><br> text/html 2015-07-31T20:34:46+01:00 firoozabade.mihanblog.com کهکشان آسفالت جاده فیروزآبادبه خرابه خشکردپی http://firoozabade.mihanblog.com/post/87 <ol><li> <font size="3">جاده بین روستای فیروزآباد <br></font></li><li><font size="3">و خرابه خشکرودپی به طول1200متر با تلاش آقای نیاز آذری نماینده بابل وبندپی در مجلس شورای اسلامی در حال اجرای آسفالت می باشند که فاصله روستای فیروزآباد به شهر خشرودپی را از6کیلومتر به 3کیلومتر کم می کند.امروز سالگرد گلنگ زنی اسفالت&nbsp; بین روستای فیروزاباد به خرابه خشکرودپی میباشد وب ما اثری از اسفالت را نمیبینیم</font></li></ol><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">&nbsp;ا</span><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">لا</span>ن حدود ۷ماه که کار آسفات را شروع کردند۲۰روز پیش کامیون ها شن آوردند ریختن و مسیر ارتباطی را بستند وحمل ونقل بسیار مشکل شدو از قبل خیلی بدتر شد از آقای مهندس نیاز آذری توقع میرود پیگیری بیشتری داشته باشید امروزجمعه 3 اردیبهشت می باشد و حدودا2 ماه پیش بیس جاده را زدند واسفالت نکردند بعد رای گیری 7 اسفند که&nbsp; مردم فیروزاباد به نیاز رای ندادند اقایان شاکی بودند که ما برای شما داریم اسفالت میکنیم چرا به نیاز رای ندادید&nbsp; وکار اسفالت را ول کردند </span><br></font> text/html 2015-04-15T06:20:10+01:00 firoozabade.mihanblog.com m sd دهیاری http://firoozabade.mihanblog.com/post/17 <p style="TEXT-ALIGN: right" class="MsoNormal" align="right"><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><font class="text4"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: #ccffff; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang="AR-SA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color="#000000" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5">روستای فیروزآباد</font></span></font>بیش از75خانوار جمعیت دارد</span><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">که</span></span></span></span><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></span></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right" class="MsoNormal" align="right"><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><br><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><span dir="RTL" style="line-height: 107%;" lang="FA">درسال</span></span><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="RTL" style="line-height: 107%;" lang="FA">94 </span></span><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">بدلیل</span> تلاش اعضای شورای روستا</span><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">صاحب</span></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right" class="MsoNormal" align="right"><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">دهیاری شد</span></font><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"></span></p> <p><br></p> text/html 2014-01-30T16:25:52+01:00 firoozabade.mihanblog.com کهکشان 16چیز موجب فقر میشود http://firoozabade.mihanblog.com/post/85 <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">1-نظافت نکردن خانه<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">2-درحمام ادرار کردن<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">3-در حالت جنابت چیزی خوردن<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">4-با چوب گز خلال کردن<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="rtl" lang="FA">5-ایستاده شانه کردن<o:p></o:p></span></p> text/html 2014-01-08T16:38:36+01:00 firoozabade.mihanblog.com کهکشان دعای برای حاجت http://firoozabade.mihanblog.com/post/83 <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">اگر کسی اسم مبارک "یا سمیع" راروز </span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" dir="ltr"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">پنجشنبه بعد از نماز 500 بار بخواند هر دعا</font></span></strong><b><span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA"><br><strong><font face="Times New Roman">و حاجتی که خواهد روا گردد</font></strong></span></b><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p></o:p></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span dir="rtl"></span><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><font face="Times New Roman">***</font></span></strong><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p></o:p></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA">از حضرت علی (ع) منقول است که فرمود: هر کس که صد آیه از هر</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA">جای قرآن بخواند، بعد هفت مرتبه «یا الله» بگوید، </span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA">اگر بر صخره هم دعا کند، خداوند متعال آن را می شکافد.</span></strong><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p></o:p></span></strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span dir="rtl"></span><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><font face="Times New Roman">***</font></span></strong><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p></o:p></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">هرکه در سجده 21 مرتبه نام مقدس</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span dir="rtl"></span><strong><span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><font face="Times New Roman">"یا ذوالجلال و الاکرام" رابگوید</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">و حاجت بخواهد روا می‌شود.</span></strong><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p></o:p></span></strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span dir="rtl"></span><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><font face="Times New Roman">***</font></span></strong><b><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><br><strong><font face="Times New Roman"><font color="#330000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #33ff33">به</font><font style="BACKGROUND-COLOR: #33ff33"> </font></font><span style="BACKGROUND: lime; mso-highlight: lime"><font color="#330000">جهت </font>برآورده شدن حوائج، مداومت</span></font></strong></span></b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA">بر ذکر "یا ذالجلال و الاکرام" به تعداد</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA">&nbsp;حداقل 9 مرتبه در روز فراموش نشود.</span></strong><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p></o:p></span></strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span dir="rtl"></span><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><font face="Times New Roman">***</font></span></strong><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p></o:p></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">حضرت آیت ا... بهجت درباره آداب و شرایط دعا فرمودند: «جهت دعا این امور لازم است: </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow; mso-bidi-language: FA" lang="FA">۱ - </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">ثنا و تعظیم و تمجید ساحت مقدس حضرت حق تبارک و تعالی. </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow; mso-bidi-language: FA" lang="FA">۲ - </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">اقرار به گناهان و اظهار ندامت از آن، که تقریباً به منزله توبه یا ملازم آن است. </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow; mso-bidi-language: FA" lang="FA">۳ - </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">صلوات بر محمد و آل محمد که وسیله و واسطه فیض هستند. </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow; mso-bidi-language: FA" lang="FA">۴ - </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">بکا و گریه و اگر نشد تباکی [حالت گریه کردن به خود گرفتن] ولو خیلی مختصر. </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow; mso-bidi-language: FA" lang="FA">۵ - </span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">و بعد از اینها درخواست حاجت که در این صورت برآورده شدن حاجت برو برگرد ندارد... البته اگر این مطالب در سجده باشد مناسبتر است.»</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span dir="rtl"></span><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><font face="Times New Roman">***</font></span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA">هر که اسم مبارک "یا کَریم" راچندان بگوید </span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA">که در خواب رود ملائکه بر وی دعا کنند و دعای</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font face="Times New Roman"><strong><span style="BACKGROUND: lime; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-highlight: lime" lang="AR-SA">ملائکه سریع الاجابت است.</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" dir="ltr"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt"><o:p><font face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt"><o:p><font face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2013-12-15T13:35:02+01:00 firoozabade.mihanblog.com کهکشان جـملاتی زیــبا و انرژی بــخش در رابطه با خـــدا http://firoozabade.mihanblog.com/post/81 <STRONG><FONT color=#454545 size=3>&nbsp;</FONT></STRONG> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#800080 size=3><STRONG>دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#800080 size=3>راه آسمان باز است، پر بکش</FONT></STRONG></DIV><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#800080> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#800080 size=3>او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند ؟</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#800080 size=3>اگر هیچکس نیست، خدا که هست...</FONT></STRONG></DIV></FONT><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>.</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>.</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>.</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>خوشا آن بنده با عهد و پیوند</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>که دارد بازگشتی با خداوند</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>به کام خویش اگر چندی رود راه</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>چو باز آید نیاز آرد به درگاه...</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>.</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>.</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>.</FONT></STRONG></DIV></FONT><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#808000> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#808000 size=3>اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی،</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#808000 size=3>لبخند خداست به بنده اش</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#808000 size=3>اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه،</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#808000 size=3>تمام مشکلاتو حل میکنه...</FONT></STRONG></DIV></FONT><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(69,69,69)" id=yiv2778077731yui_3_7_2_1_1379145440426_5655><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.22em" color=#000066 size=3>.</FONT></STRONG></DIV></FONT> text/html 2013-11-11T09:20:49+01:00 firoozabade.mihanblog.com کهکشان اشعار طبری http://firoozabade.mihanblog.com/post/74 <span style="FONT-SIZE: 11pt" lang="FA">لالالالالامه گل پرپر</span> <p dir="rtl" class=" "><span style="FONT-SIZE: 11pt" lang="FA">لالالالاگمّه باخس مه پسر</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="FONT-SIZE: 11pt" lang="FA">آروم بَیر تا که نَسُوزه مِه جیگر</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="FONT-SIZE: 11pt" lang="FA">ته برمه مِرِه بکوشته علی جان</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="FONT-SIZE: 11pt" lang="FA">تو برمه کنّی و من در دِمّه جان</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="FONT-SIZE: 11pt" lang="FA">پسر اُو نَخِردمه شیر ندارمه</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="FONT-SIZE: 11pt" lang="FA">چی کار هکنم من تقصیر ندارمه</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="FONT-SIZE: 11pt" lang="FA">خیمه به خیمه ره بگردسّمه</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="FONT-SIZE: 11pt" lang="FA">اُو گیر نیاردمه دَگِردسّمه</span></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="FONT-SIZE: 11pt" lang="FA">اَتّا تِپِّه اُوپیدا نکردمه</span></p> text/html 2013-10-18T20:15:12+01:00 firoozabade.mihanblog.com کهکشان روزمرگ http://firoozabade.mihanblog.com/post/67 <div class="CenterPost2"> <p align="center"><em><font size="5">روز مرگم اشک را شیدا کنید </font></em></p> <p align="center"><em><font size="5">روی قلبم عشق را پیدا کنید</font></em></p> <p align="center"><em><font size="5">روز مرگم خاک را باور کنید</font></em></p> <p align="center"><em><font size="5">روی قبرم لاله ها پرپر کنید</font></em></p> <p align="center"><em><font size="5">خانه ام را وقف نیلوفر کنید </font></em></p> <p align="center"><em><font size="5">پیکرم را غرق در شبنم کنید</font></em></p> <p align="center"><em><font size="5">روز مرگم دوست را دعوت کنید</font></em></p> <p align="center"><em><font size="5">دور قبرم را کمی خلوت کنید</font></em></p> <p align="center"><em><font size="5">بعد مرگم خنده ها از سر کنید</font></em></p> <p align="center"><em><font size="5">رفتنم را دوستان باور کنید</font></em></p></div> text/html 2013-10-15T17:25:29+01:00 firoozabade.mihanblog.com کهکشان اللهم ارزقنا کربلا http://firoozabade.mihanblog.com/post/68 <p align="center"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><strong><font size="4"><span style="FONT-SIZE: 10pt">روز و شب دارم دعا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرزومه ای خدا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیدن شیش گوشه ی کرببلا</span><br><span style="COLOR: #00008b; FONT-SIZE: 10pt">همه رفتن کربلا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; به دیار نینوا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسم من از قلم افتاده خدا</span><br><span style="FONT-SIZE: 10pt">من و این دیده ی تر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من و قلب پرشرر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من و یک عکس ضریح کربلا</span><br><span style="COLOR: #00008b; FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حرم اربابم حسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صحن بین الحرمین&nbsp; &nbsp; &nbsp; شده فکر و ذکر و خواب هر شبم</span><br><span style="FONT-SIZE: 10pt">همه سوز و ساز من&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; اینه امتیاز من&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که غلام و سینه چاک زینبم</span><br><span style="COLOR: #00008b; FONT-SIZE: 10pt">میرسه تو هیئتا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به مشام جان ما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بوی دلنواز یاس از علقمه</span><br><span style="FONT-SIZE: 10pt">بَه! که چه غوغا میشه &nbsp;&nbsp; محشری بر پا میشه &nbsp;&nbsp; شب جمعه کربلا با فاطمه</span><br><span style="COLOR: #00008b; FONT-SIZE: 10pt">چی میشه روز جزا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به سپاس گریه ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما بشیم از همه آدما جدا</span><br><span style="FONT-SIZE: 10pt">مست شاه نینوا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جای جنت خدا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما بشیم ساکن کوی کربلا </span></font></strong></span></p> text/html 2013-10-15T07:30:09+01:00 firoozabade.mihanblog.com کهکشان اعمال شب عاشورا http://firoozabade.mihanblog.com/post/73 <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><font color="#000000"><span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><strong>شب دهم شب عاشورا است و سید در اقبال از براى این شب دعا و نمازهاى بسیار با فضیلتهاى بسیار نقل کرده از جمله :<!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><o:p></o:p></strong></font></font></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 11.85pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 18.95pt" dir="rtl"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><strong><span style="FONT-FAMILY: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,0,0)"><img alt="*" src="file:///C:/Users/123/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" height="13" width="13"></font><span style="FONT: 7pt 'times new roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>صد رکعت نماز هر رکعت به حمد و سه مرتبه قُل هُوَاللّهُ اَحَدٌ و بعد از فراغ از جمیع بگوید سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُلِلّهِ وَلااِلهَ اِلا اللّهُ وَاللّهُ اَکْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِىِّ العَظیمِ هفتاد مرتبه و در روایت دیگر بعد از الْعَلِىِّ الْعَظیمِ استغفار نیز ذکر شده <o:p></o:p></span></strong></font></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 11.85pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 18.95pt" dir="rtl"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><strong><span style="FONT-FAMILY: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,0,0)"><img alt="*" src="file:///C:/Users/123/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" height="13" width="13"></font><span style="FONT: 7pt 'times new roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>و از جمله چهار رکعت در آخر شب در هر رکعت بعد از حمد هر یک از آیة الکرسى و توحید و فَلَق و ناس را ده مرتبه بخواند و بعد از سلام صد مرتبه توحید بخواند<o:p></o:p></span></strong></font></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 11.85pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 18.95pt" dir="rtl"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><strong><span style="FONT-FAMILY: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,0,0)"><img alt="*" src="file:///C:/Users/123/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" height="13" width="13"></font><span style="FONT: 7pt 'times new roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>و از جمله چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید و این نماز </span><span>مطابق است با نماز امیرالمؤ منین علیه السلام که فضیلت بسیار دارد و بعد از نماز فرموده ذکر خدا بسیار کند و صَلَوات بسیار بفرستد بر رسول خدا صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله و لعن کند بر دشمنان ایشان آنچه مى تواند و<o:p></o:p></span></strong></font></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 18.95pt" dir="rtl"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span><strong>در فضیلت احیاءِ این شب روایت کرده که مثل آنست که عبادت کرده باشد به عبادت جمیع ملائکه و عبادت در آن مقابل هفتاد سال است و اگر کسى را توفیق شامل حال شود در این شب در کربلا باشد و زیارت امام حسین علیه السلام کند و بَیتوته نزد آن جناب نماید تا صبح خدا او را محشور فرماید آلوده به خون امام حسین علیه السلام در جمله شهداء با آن حضرت</strong></span></font></font></p>